Menu
Your Cart

Reklamačný poriadok


I. Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickým zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

II. Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v Reklamačnom formulári, ktorý je umiestnený na stránke www.sektorovynabytok.sk. Vyznačí v ňom všetky potrebné informácie, ktoré tento formulár vyžaduje.

 

III. Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t. j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonej reklamy očakávané, príp. akosť v úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkam, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

- spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

- spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade vedel,

- reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

- sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou,

- chyba, ktoré vznikli v záručnej dobe, v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplnutí doby životnosti tovaru,

- neoprávnená osoba vykonala neoprávnené zásahy na tovare alebo jeho súčastiach.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec internetového obchodu www.sektorovynabytok.sk povinný rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

IV. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak výrobca poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, predávajúci nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

Ak je reklamácie vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácie vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

 

V. Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

- na výmenu veci, alebo

- právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

 

VI. Postup pri reklamácii

a). Kupujúci vyplní reklamačný formulár na internetovom obchode www.sektorovynabytok.sk

b). Kupujúci môže pre spresnenie a urýchlenie reklamácie zaslať aj obrázový materiál (fotky z mobilu alebo fotoaparátu) na emailovú adresu: info@sektorovynabytok.sk

c). Predávajúci bude telefonicky kontaktovať spotrebiteľa o postupe pri reklamácií.